YANG Lixin

YANG Lixin

PHD.Associate Investigator
Investigates the genetic mechanisms of human brain evolution.
Office Phone: 
*

Research

Improvement of human cognitive ability has played a key role during human origin. It has become a common wisdom that the large brain of human is the consequence of adaptive evolution. However, the origin of human’s highly developed cognition remains unsolved, which is the most intriguing field in the research of human evolution, and one of the important fields in life science. Our research interests focus on understanding the genetic mechanism of brain evolution and brain desease.

Biography

2019.06-Present Associate investigator at SIAT CAS
2017.05-2019.05 Postdoc at SUSTech
2015.01-2017.04 Assistant investigator at KIZ CAS
2015.11-2015.12 Visiting Scholar at UW, Seattle, USA
2008.09-2014.12 PhD in KIZ, CAS

Selected publications

1.Lixin Yang#, Yangdong Yang#, Jiamiao Yuan#, Yan Sun, Jiapei Dai, Bing Su*. Transcriptomic Landscape of von Economo Neurons in Human Anterior Cingulate Cortex Revealed by Microdissected-Cell RNA Sequencing.(2018)Cerebral Cortex doi: 10.1093

2.Xuebin Qi#, Qu Zhang#, Yaoxi He#, Lixin Yang#, Xiaoming Zhang, Peng Shi,Bing Su*. The transcriptomic landscape of yaks reveals molecular pathways for high altitude adaptation (2018)Genome Biology and Evolution

3.Peng Yi#, Cui Caoying#, He Yaoxi#, Ouzhuluobu#, Zhang H#, Yang Deying#, Zhang Qu#, Bianbazhuoma, Yang Lixin, He Yibo, Xiang Kun, Zhang Xiaoming, Bhandari S, Shi Peng, Yangla, Dejiquzong, Baimakangzhuo, Duojizhuoma, Pan Y, Cirenyangji, Baimayangji, Gonggalanzi, Bai C, Bianba, Basang, Ciwangsangbu, Su Bing. Down-regulation of EPAS1 Transcription and Genetic Adaptation of Tibetans to High-altitude Hypoxia.(2016) Molecular Biology and Evolution.doi:10.1093.

4.Lixin Yang#, Rui Zhang#, Ming Li, Xujun Wu, Jianhong Wang, Lin Huang, Xiaodong Shi, Qingwei Li, Bing Su*. A functional miR-124 binding site polymorphism in IQGAP1 affects human cognitive performance. (2014) Plos One; 9(9): e107065.

5.Xiaodong Fang #, Yanfeng Zhang #, Rui Zhang #, Lixin Yang, Ming Li, Kaixiong Ye, Xiaosen Guo, Jun Wang*, Bing Su*. Genome sequence and global sequence variation map with 5.5 million SNPs in Chinese rhesus macaque. (2011) Genome Biology;12: R63.